toeren en slapen

Gebruiksvoorwaarden

De website www.tes-go.eu is eigendom van en wordt beheerd door tes-go die haar maatschappelijke zetel heeft Paal - Beringen op de Schaffensesteenweg 87 in Belgïe. ”¨Het gebruik van de website houdt in dat u geheel instemt met de hieronder vernoemde gebruiksvoorwaarden.

Inzetbaarheid van de site

Desondanks we eraan werken dat de website tes-go 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 beschikbaar is, hebben we het recht om op elk moment en zonder enige vorm van waarschuwing de toegang tot de site te onderbreken, om eender welke reden ook, alsookde  dienstverlening stop te zetten, en dit zonder verantwoordelijk gesteld te worden voor deze onderbrekingen en de gevolgen die eventueel hieruit zouden voortvloeien voor u of voor derden.

Doorverwijslinks naar andere sites

Deze site bevat in bepaalde rubrieken links en inhoud van derden of naar websites die door anderen beheerd worden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor onjuistheden van deze informatie en deze websites. Wij hebben op geen enkel moment inspraak in de inhoud van andere websites en kunnen dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van andere websites. Bijgevolg zijn de eigenaars van die websites de enige die verantwoordeljkheid dragen betreffende de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze aanbieden op hun website, meer bepaald wat de bescherming van de consument aangaat, verkoop op afstand, wetgeving in verband met de kostprijs, enz.

Toegangsweigering aan de site

Wij nemen ons het eenzijdig recht  om de toegang van de website geheel of gedeeltelijk te verbieden aan elk natuurlijk persoon of rechtspersoon die: onze gebruiksvoorwaarden zou schenden.

Correctheid van informatie op de site

Onze website verstrekt de informatie geheel gratis, deze informatie kan afwijken van de huidige situatie door evoluties ( wegenwerken, aanpassingen openingsuren, verbouwingen,...)
Bijgevolg houdt het gebruik van deze site in dat u zich ervan onthoudt klachten te formuleren tegen Tes-go wegens onjuistheid van meegedeelde informatie.Ӭ

Onderwerp

Alle informatieaangaande  teksten, foto's, verhalen, of andere inhoud die door een gebruiker op de site worden geplaatst, vallen enkel en alleen onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Tes-go gaat de juistheid van de informatie niet na die door de website bezoekers op de site geplaatst zijn, en kan er dan ook in geen geval voor verantwoordelijk worden gesteld. ”¨Als gebruiker van de site Tes-go wordt u verboden om inhoud te plaatsen die een politieke mening uitdrukt of die van lasterlijke, seksuele, racistische of xenofobische aard is of die aanzet geeft tot haat, geweld  of discriminatie, tegen een individu, een groep, een gemeenschap om welke reden ook zoals bijvoorbeeld van huidskleur, ras, afkomst, nationale herkomst. ”¨Door gebruik van deze website verbindt u zich tot het herstellen van elke schade die zou kunnen worden veroorzaakt aan Karen De Schutter, eigenares  vanTes-go, door een aansprakelijkheidsvordering en andere rechtsvorderingen welke aangespannen zouden zijn tegen haar door derden ten gevolge van het plaatsen van inhoud door u die niet wettig of onjuist verklaard wordt.

Toepasbaar recht en rechtspraak

Voor elk geschil dat zou voortvloeien uit het gebruik van de website www.tes-go.eu is de Belgische wet van toepassing en zullen enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd zijn.

Intellectuele rechten

De gehele inhoud van de website Tes-go inclusief, logo's, toetsen, afbeeldingen, HTML-code, databank - met uitzondering van publiciteit en brandstofmerken en namen van benzinestations, eetgelegenheden, slaapgelegenheden - is de intellectuele eigendom van tes-go en wordt beschermd door het auteursrecht. ”¨De lay-out van deze website is beschermd door het stelsel van het auteursrecht. Tes-go kan het opvragen. De Belgische wet van 31 augustus 1998 betreffende de rechtsbescherming van databanken  beslist dat de inbreuk op deze rechten strafbaar is met boetes.
Het is strikt verboden onder eender welke vorm om te kopiëren van de website met welke middel of doeleinde ook. Men kan wel toestemming vragen op het e-mail adres tes-go@tes-go.eu