toeren en slapen

Algemene reisvoorwaarden  van  de Geschillencommissie  Reizen  voor reisdienstovereenkomsten Artikel 1:    Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden  zijn van toepassing op  de verkoop van reisdiensten  die vanaf 1  juli 2018  worden geboekt en worden  geregeld  door  de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen,  gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017. Artikel 2: Informatie aan  de reiziger vooraleer een  reisdienstovereenkomst  tot stand komt De organisator  of  de  doorverkoper die  als tussenpersoon afzonderlijk  een reisdienst verkoopt  verstrekt aan  de reiziger  de volgende  informatie: 1.  De voornaamste  kenmerken  van  de reisdienst 2.  De identiteit  van  de onderneming  (ondernemingsnummer,  handelsnaam,  adres en  telefoonnummer) 3.  De totale  prijs van  de reisdienst 4.  Betalingsmodaliteiten 5.  Informatie over  de interne klachtenbehandeling 6.  De bescherming  waarop  hij  aanspraak  kan  maken  in  het geval van  insolventie 7.  De naam van  de entiteit  die  instaat  voor  die  bescherming  en  haar contactgegevens. Artikel 3: Informatie door de reiziger 3.1:  De persoon die  de  reisdienstovereenkomst  afsluit,  moet  aan de  organisator  en  de doorverkoper  alle nuttige inlichtingen verstrekken  omtrent  hemzelf en zijn medereizigers die  van  belang kunnen zijn voor  het sluiten of de uitvoering  van  de overeenkomst. 3.2:  Wanneer de reiziger  verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor  de  organisator  en/of  doorverkoper,  mogen die kosten in rekening  worden gebracht. Artikel  4: Insolventie 4.1:  De  organisator  of  doorverkoper  die  als tussenpersoon afzonderlijke reisdiensten verkoopt  stelt een  zekerheid  voor  de terugbetaling van  alle bedragen  die  hij  ontvangt van  of  namens de reizigers,  voor  het geval  de  reisdienst,  door  de insolventie  niet  kan worden  verleend.   4.2:  Voor  niet-uitgevoerde reisdiensten  worden  terugbetalingen op  verzoek  van  de reiziger  zonder vertraging verricht. Artikel  5:  Klachtenregeling De  organisator  en/of  doorverkoper  verstrekt aan de reiziger  informatie  over de interne klachtenbehandeling. Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pakketreis-overeenkomsten.Artikel  6:  Verzoeningsprocedure 6.1 Ingeval van  betwisting  moeten  de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.   6.2 Mislukt deze poging  tot  minnelijke regeling, dan kan elk  van  de betrokken  partijen  aan de vzw  Geschillencommissie  Reizen  vragen om een  verzoeningsprocedure op  te  starten. Alle partijen  dienen  ermee  in  te  stemmen.   6.3 Hiertoe  zal het  secretariaat aan  de partijen  een  verzoeningsreglement  en  een "overeenkomst tot verzoening"  bezorgen.   6.4 Overeenkomstig  de in het  reglement beschreven procedure,  zal een  onpartijdige verzoener  daarna  contact opnemen met  de partijen  teneinde een  billijke verzoening tussen  de partijen  na  te  streven.   6.5 Het  eventueel bereikte  akkoord  zal in een  bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd  worden.   Artikel  7:  Arbitrage of  rechtbank 7.1 Wordt geen  verzoeningsprocedure ingesteld  of  mislukt deze,  dan  kan  de eisende partij desgewenst een  arbitrageprocedure instellen  voor  de Geschillencommissie Reizen  of een procedure aanhangig  maken  voor  de rechtbank.   7.2 De reiziger  kan  nooit  verplicht worden  de bevoegdheid  van  de Geschillencommissie Reizen  te  aanvaarden,  noch  als eisende noch  als verwerende partij.   7.3 De  organisator  of  doorverkoper  die  verwerende partij  is kan de arbitrage slechts weigeren indien het  door  de eisende partij  geëiste bedrag  méér dan  1250  euro bedraagt. Hij  beschikt hiervoor  over een  termijn van 10  kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief  of  e-mail met ontvangstbewijs waarin  wordt aangegeven  dat  een dossier met  een vordering vanaf 1251  euro  werd  geopend  bij  de Geschillencommissie Reizen.  7.4 Deze arbitrageprocedure wordt geregeld  door  een  geschillenreglement, en kan  slechts worden  opgestart na het  indienen van een klacht bij  de onderneming zelf en wel zodra vaststaat  dat  het geschil niet  minnelijk  kon geregeld  worden  of  zodra 4  maanden  zijn verstreken na het  (voorziene) einde van de reis (of  eventueel vanaf de  prestatie  die aanleiding  gaf tot het  geschil).  Geschillen m.b.t.  lichamelijke letsels kunnen enkel door  de rechtbanken  beslecht worden.   7.5 Het  paritair samengesteld  arbitraal college doet,  overeenkomstig  het geschillenreglement,  op een  bindende en definitieve wijze uitspraak  over het  reisgeschil. Hiertegen  is geen  beroep  mogelijk.   Secretariaat  van  de Geschillencommissie Reizen: telefoon: 02  277  62  15  of  02  277  61  80  (9u tot 12  u)  ;  fax:  02  277  91  00 City  Atrium,  Vooruitgangstraat 50,  1210  Brussel e-mail:  reisgeschillen@clv-gr.be 1/2/2018 

Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pakketreis-overeenkomsten.   Artikel 1:  Toepassingsgebied  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.   Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper voor de sluiting van de pakketreisovereenkomst  2.1 De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:  1° de voornaamste kenmerken van de reisdiensten: a) de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal nachten;  b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld  c) de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land bestemming;  d) de verstrekte maaltijden;  e) de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;  f) ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep;  g) de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;  h) of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit;   2° de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;  3° de betalingsmodaliteiten;  4° het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;  5° algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort-en  visumverplichtingen,  met  inbegrip  van  de  bij  benadering benodigde  termijn  voor het  verkrijgen  van  een  visum  en  informatie over formaliteiten  op gezondheidsgebied; 6° 7° 2.2   de vermelding  dat  de opzegvergoeding; inlichtingen  over  de reiziger  de  overeenkomst annuleringsen/of bijs tands kan opzeggen  tegen  betaling  van  een verzekeringen. De professioneel draagt  er zorg  voor  dat  het  juiste standaardinformatieformulier wordt verstrekt  aan  de reiziger.   2.3 De precontractuele  informatie die aan  de reiziger  wordt  verstrekt,  vormt  een  integraal onderdeel van  de  pakketreisovereenkomst. Zij  kan  niet worden  gewijzigd, tenzij  wederzijds  akkoord  van  de partijen.   Artikel  3:  informatie door  de reiziger 3.1 De persoon  die de  pakketreisovereenkomst  afsluit,  moet aan  de organisator  en  de doorverkoper alle  nuttige  inlichtingen  verstrekken  omtrent  hemzelf  en  zijn  medereizigers  die van  belang kunnen  zijn  voor  het  sluiten  of de uitvoering  van  de overeenkomst. 3.2 Wanneer de  reiziger verkeerde inlichtingen  verstrekt  en  dit  tot  extra  kosten  leidt  voor  de organisator en/of doorverkoper, mogen  die kosten  in  rekening  worden  gebracht. Artikel  4: de pakketreisovereenkomst 4.1 Bij  het  sluiten  van  de pakketreisovereenkomst  of  binnen  redelijke  termijn  verstrekt  de organisator of  indien  er een  doorverkoper  bij  betrokken  is  deze laatste  de reiziger een bevestiging  van  de overeenkomst  op een  duurzame  gegevensdrager, zoals  bv. een  mail, een papieren  document  of een  pdf. Ingeval  de pakketreisovereenkomst  in  de gelijktijdige fysieke  aanwezigheid  van  de partijen wordt  gesloten,  heeft de  reiziger het recht een  papieren  kopie  te vragen. 4.2   De pakketreisovereenkomst  of bevestiging  ervan  bevat  de volledige inhoud  van  de overeenkomst, met inbegrip  van  alle  informatie  zoals  vermeld  in  artikel 2  en  de volgende informatie: 1°  de bijzondere wensen  van  de reiziger waarop de organisator  is  ingegaan; 2°  dat  de  organisator  aansprakelijk  is  voor  de goede uitvoering  van  de pakketreis,  en  een bijstandsverplichting  heeft; 3°  de naam en de  contactgegevens  van  de entiteit  die instaat voor  de bescherming  bij insolventie; 4°  de naam,  adres, telefoonnummer, e-mailadres  van  de lokale vertegenwoordiger van  de organisator of van  een  andere dienst  voor  het  geval  de reiziger in  moeilijkheden  verkeert  of zijn  beklag  wenst  te doen  over  de mogelijke  non-conformiteit; 5°  de  verplichting  van  de reiziger om  de non-conformiteit  tijdens  de reis  te  melden; informatie op  basis  waarvan  rechtstreeks  contact  kan  worden  opgenomen  met een  niet vergezelde  minderjarige  of met de persoon  die op  zijn  verblijfplaats  voor  hem verantwoordelijk  is; 7°  informatie over de  interne klachtenbehandeling; 8°  informatie over de Geschillencommissie Reizen  en  het  platform  van  de E.U. voor  online geschillenbeslechting;   9°  informatie over het recht  van  de reiziger om  zijn  overeenkomst  over  te dragen. 4.3 Tijdig  voor  het  begin  van  de pakketreis  verstrekt  de organisator de  reiziger: 1°  de nodige ontvangstbewijzen   2°  de  vouchers  en  vervoerbewijzen 3°  informatie over de geplande vertrektijden  en,  indien  van  toepassing, over de  uiterste tijd  om in  te checken, de geplande  tijden  van  tussenstops,  aansluitingen  en  aankomst. Artikel  5:  De  prijs 5.1 Na het  sluiten  van  de pakketreisovereenkomst  kunnen  de prijzen  alleen  worden  verhoogd indien  de  overeenkomst  daar uitdrukkelijk  in  voorziet.  In  dat  geval  wordt  in  de pakketreisovereenkomst  aangegeven  hoe de prijsherziening  wordt  berekend. Prijsverhogingen  zijn  alleen  toegestaan  als  rechtstreeks  gevolg  van  veranderingen  in: 1°  de prijs  van  passagiersvervoer die  is  toe te  schrijven  aan  de toegenomen  kostprijs  van brandstof of van  andere  energiebronnen,  of 2°  de hoogte van  belastingen  of vergoedingen  over  de in  de overeenkomst  begrepen reisdiensten, die worden  geheven  door  niet direct  bij  de uitvoering  van  de pakketreis betrokken  derden,  met inbegrip  van  toeristenbelastingen  en  vertrek-  of aankomstbelasting in  havens en  op vliegvelden,  of 3°  de wisselkoersen  die voor  de pakketreis  van  belang  zijn.   Indien  een  prijsverhoging  wordt  voorzien  heeft de  reiziger recht op  een  prijsvermindering  bij een  daling  van  de hierboven  opgesomde kosten.   5.2 Indien  de verhoging  8%  van  de totaalprijs  te boven  gaat,  kan  de reiziger de overeenkomst opzeggen  zonder  opzeggingsvergoeding. 5.3 Een  prijsverhoging  is  alleen  mogelijk  indien  de  organisator de  reiziger uiterlijk  twintig  dagen voor  het  begin  van  de pakketreis  via een  duurzame gegevensdrager, zoals  bv. een  mail, een papieren  document  of een  pdf, hiervan  in  kennis  stelt, met opgave  van  een  motivering  voor  die prijsverhoging  en  een  berekening. 5.4 In  geval  van  een  prijsvermindering  heeft de  organisator het recht de  administratieve kosten  af te trekken  van  de aan  de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien  de reiziger  hierom  verzoekt staaft de organisator die kosten. Artikel 6: Betaling van de reissom  6.1 Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.  6.2 Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.  6.3 Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.  Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst  7.1 De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij: 1° de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf,  op de hoogte stelt, en 2° de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht.   7.2 Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht.    Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger  Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.   Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis  9.1 de organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen vóór het  begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij: 1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en  2° het om een onbeduidende verandering gaat, en  3° de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt.   9.2 1. Indien vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te verhogen, dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen: 1° van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis; 2° van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt; 3° van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit;  4° van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatischbeëindigd wordt,en 5° in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan.   9.3 Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.   9.4 Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.   Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis  10.1 De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:  1° indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk: a) 20 dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan 6 dagen; b) 7 dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van 2 à 6 dagen; c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of 2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd. 10.2 In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.   Artikel 11: Opzegging door de reiziger  11.1 De reiziger kan ten alle tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator. In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandariseerde opzegvergoedingen worden bepaald  op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten. Indien er geen gestandariseerde opzegvergoedingen zijn vastgsteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.11.2 De reiziger  heeft echter, indien  zich op de plaats  van  bestemming  onvermijdbare en buitengewone omstandigheden  voordoen  die aanzienlijke gevolgen  hebben  voor  de uitvoering van  de pakketreis  of die aanzienlijke  gevolgen  hebben  voor  het  passagiersvervoer van  de reizigers  naar de plaats  van  bestemming, het recht  de pakketreisovereenkomst  zonder  betaling van  een  opzegvergoeding  op  te zeggen.  In  geval  van  opzegging  van  de pakketreisovereenkomst op grond  van  dit  artikel  heeft  de reiziger recht op  een  volledige terugbetaling  van  alle  voor  de pakketreis  betaalde bedragen,  maar kan  hij  geen  aanspraak  maken  op  een  bijkomende schadevergoeding.11.3 De organisator betaalt  uiterlijk  binnen  veertien  dagen  alle  bedragen  terug  die  door  of namens de reiziger zijn  betaald, verminderd  met  de opzegvergoeding.   Artikel  12:  Non–conformiteit  tijdens  de reis 12.1 De reiziger  stelt de organisator zonder  vertraging  in  kennis  van  een  eventuele non-conformiteit die hij  tijdens  de  uitvoering  van  een  in  de pakketreisovereenkomst  opgenomen  reisdienst  heeft vastgesteld. 12.2 Indien  een  van  de reisdiensten  niet conform  de pakketreisovereenkomst  wordt  uitgevoerd, verhelpt  de organisator aan  die non-conformiteit, tenzij  dat:   1°  onmogelijk  is, of   2°  onevenredig  hoge kosten  met zich brengt, rekening  houdend  met de mate  van  nonconformiteit  en  de waarde van  de desbetreffende reisdiensten.   Indien  de organisator de  non-conformiteit  niet verhelpt,  heeft  de reiziger recht op  een prijsvermindering  of een  schadevergoeding  overeenkomstig  artikel 15.   12.3 Indien  de organisator  de  non-conformiteit  niet binnen  een  door de  reiziger  bepaalde redelijke termijn  verhelpt,  heeft  de  reiziger  de  mogelijkheid  dit  zelf te  doen  en  om  terugbetaling  van  de nodige uitgaven  te verzoeken. Het is  niet nodig  dat  de reiziger een  termijn  bepaalt indien  de organisator weigert  de non-  conformiteit  te verhelpen,  of indien  een  onmiddellijke  oplossing  is vereist.   12.4 Indien  een  aanzienlijk  deel van  de reisdiensten  niet  kan  worden  verricht, biedt  de organisator, zonder  bijkomende kosten  voor  de reiziger,  andere  arrangementen  aan  van,  indien  mogelijk, gelijkwaardige  of hogere  kwaliteit.   Indien  de andere voorgestelde arrangementen  leiden  tot  een  pakketreis  van  lagere kwaliteit, kent  de organisator aan  de reiziger een  passende prijsvermindering  toe.   De reiziger kan  de andere  voorgestelde arrangementen  slechts  afwijzen  indien  zij  niet vergelijkbaar zijn  met hetgeen  in  de pakketreisovereenkomst  is  afgesproken, of indien  de toegekende prijsvermindering  ontoereikend  is.   12.5 Indien  de non-conformiteit  aanzienlijke gevolgen  heeft  voor  de  uitvoering  van  de pakketreis  en de organisator deze niet binnen  een  door de reiziger  bepaalde redelijke  termijn  heeft  verholpen, kan  de reiziger de pakketreisovereenkomst  zonder  betaling  van  een  opzegvergoeding  opzeggen en,  in  voorkomend  geval,  om  een  prijsvermindering  en/of een  schadevergoeding  verzoeken. Indien  de pakketreis  passagiersvervoer omvat voorziet de  organisator ook  in  repatriëring  van de reiziger. Indien  er  geen  andere arrangementen  kunnen  worden  voorgesteld of de  reiziger  de andere voorgestelde arrangementen  verwerpt, heeft de  reiziger, in  voorkomend  geval,  ook  zonder opzegging  van  de pakketreisovereenkomst, recht op  prijsvermindering  en/  of schadevergoeding.   12.6 Indien  er,  als  gevolg  van  onvermijdbare  en  buitengewone omstandigheden,  niet kan  worden gezorgd  voor  de terugkeer  van  de reiziger zoals  afgesproken  in  de pakketreisovereenkomst, draagt  de organisator  de kosten  van  de nodige accommodatie, voor  ten  hoogste drie overnachtingen  per  reiziger.   12.7  De beperking  van  de kosten  zoals  bedoeld  in  12.6  is  niet van  toepassing  op  personen  met beperkte mobiliteit,  op personen  die hen  begeleiden,  op zwangere  vrouwen, op  alleenreizende minderjarigen  en  op personen  die specifieke  medische  bijstand  behoeven, mits  de organisator ten  minste 48  uur voor  het  begin  van  de pakketreis  in  kennis  is  gesteld van  hun  bijzondere behoeften.   12.8 De organisator  mag  zich niet beroepen  op onvermijdbare en  buitengewone omstandigheden  om aansprakelijkheid  te beperken  indien  de betrokken  vervoerder zich daarop krachtens  het toepasselijke  recht van  de  Unie  niet kan  beroepen. 12.9 De reiziger kan  berichten,  verzoeken  of klachten  in  verband  met  de uitvoering  van  de pakketreis rechtstreeks  richten  tot  de doorverkoper bij  wie hij  de pakketreis  heeft gekocht. De doorverkoper geeft  deze  berichten, verzoeken  of klachten  zonder  vertraging  aan  de organisator door.   Artikel  13:  Aansprakelijkheid van  de reiziger De reiziger  is  aansprakelijk  voor  de schade die  de organisator  en  of doorverkoper, hun aangestelden  en/of vertegenwoordigers  door zijn  fout  oplopen,  of wanneer  hij  zijn  contractuele verplichtingen  niet  is  nagekomen.   Artikel  14:  Aansprakelijkheid  van  de organisator  en  de professioneel 14.1 De organisator  is  aansprakelijk  voor  de uitvoering  van  de reisdiensten  die in  de pakketreisovereenkomst  zijn  begrepen, ongeacht of deze diensten  door de  organisator  of door andere reisdienstverleners  worden  verricht.   14.2 Ingeval  de organisator buiten  de Europese Economische  Ruimte is  gevestigd  gelden  voor  de doorverkoper die in  een  lidstaat  is  gevestigd  de verplichtingen  voor  organisatoren,  tenzij  de doorverkoper bewijst  dat de organisator aan  de  door  de wet van  21 november  2017 voorgeschreven  voorwaarden  voldoet.   Artikel  15:  Prijsvermindering  en  schadevergoeding 15.1 De reiziger heeft  recht  op een  passende prijsvermindering  voor  iedere periode waarin  er  sprake was van  non-conformiteit  van  de verleende diensten, tenzij  de organisator bewijst dat  de nonconformiteit  aan  de reiziger te wijten  is.   15.2 De reiziger heeft  recht  op passende schadevergoeding  van  de organisator voor  alle  schade die hij oploopt  als  gevolg  van  non-conformiteit. De  schadevergoeding  wordt  zonder  vertraging uitbetaald.   15.3 De reiziger heeft  geen  recht op  schadevergoeding, indien  de organisator aantoont  dat  de nonconformiteit  te wijten  is  aan:   1°  de reiziger;   2°  een  derde die niet bij  de uitvoering  van  de in  de  pakketreisovereenkomst  begrepen reisdiensten  is  betrokken,  en  de non-conformiteit  niet kon  worden  voorzien  of voorkomen,  of   3°  onvermijdbare  en  buitengewone omstandigheden.   Artikel  16:  Verplichting  tot  bijstand 16.1 De organisator biedt  zonder vertraging  passende bijstand  aan  de reiziger  die in  moeilijkheden verkeert,  in  het bijzonder  door:   1°  nuttige  informatie te  verstrekken  over medische  diensten, plaatselijke  autoriteiten  en consulaire bijstand;   2°  de reiziger te helpen  bij  het gebruik  van  communicatie op  afstand  en  bij  het  vinden  van andere reisarrangementen.   16.2 Indien  de  moeilijkheden  het  gevolg  zijn  van  opzet of  nalatigheid  van  de reiziger, kan  de organisator voor  deze  bijstand  een  vergoeding  vragen.  Die vergoeding  bedraagt  in  geen  geval meer dan  de werkelijke  kosten  gedragen  door de  organisator.   Artikel  17:  Klachtenregeling 17.1 Indien  de reiziger een  klacht heeft vóór  de afreis  moet hij  deze zo  snel mogelijk  op een bewijskrachtige manier  melden  bij  de organisator  of de  doorverkoper. 17.2 Klachten  tijdens  de uitvoering  van  de pakketreisovereenkomst  moet de  reiziger zo spoedig mogelijk  ter  plaatse, op een  gepaste en  bewijskrachtige manier,  melden  aan  de organisator of doorverkoper, zodat  naar  een  oplossing  kan  worden  gezocht.   17.3 Werd  een  klacht ter  plaatse niet bevredigend  opgelost  of kon  de reiziger onmogelijk  ter  plaatse een  klacht  formuleren, dan  moet  hij  na het einde van  de reisovereenkomst  zonder  vertraging  bij de organisator of de  doorverkoper  een  klacht indienen  op een  bewijskrachtige manier.    Artikel  18:  Verzoeningsprocedure 18.1 Ingeval  van  betwisting  moeten  de partijen  eerst  onderling  een  minnelijke  regeling  nastreven.   18.2 Mislukt  deze poging  tot minnelijke  regeling, dan  kan  elk van  de betrokken  partijen  aan  de vzw Geschillencommissie Reizen  vragen  om  een  verzoeningsprocedure op  te starten. Alle partijen dienen  ermee  in  te stemmen.   18.3 Hiertoe zal het secretariaat aan  de partijen  een  verzoeningsreglement  en  een  "overeenkomst  tot verzoening"  bezorgen.   18.4 Overeenkomstig  de in  het  reglement  beschreven  procedure,  zal een  onpartijdige verzoener daarna contact  opnemen  met de partijen  teneinde een  billijke  verzoening  tussen  de partijen  na te streven.   18.5 Het  eventueel bereikte akkoord  zal  in  een  bindende  schriftelijke  overeenkomst  vastgelegd worden.   Artikel  19:  Arbitrage of rechtbank 19.1 Wordt  geen  verzoeningsprocedure  ingesteld  of mislukt  deze, dan  kan  de eisende partij desgewenst  een  arbitrageprocedure  instellen  voor  de Geschillencommissie Reizen  of een procedure aanhangig  maken  voor  de rechtbank.   19.2 De reiziger kan  nooit  verplicht worden  de bevoegdheid  van  de Geschillencommissie  Reizen  te aanvaarden, noch als  eisende noch als  verwerende  partij.   19.3 De organisator  of  doorverkoper  die verwerende partij  is  kan  de arbitrage slechts  weigeren indien  het door  de eisende partij  geëiste bedrag  méér dan  1.250 euro  bedraagt. Hij  beschikt hiervoor over een  termijn  van  10 kalenderdagen  na  ontvangst  van  de aangetekende brief  of email met  ontvangstbewijs  waarin  wordt  aangegeven  dat een  dossier met  een  vordering  vanaf 1.251  euro  werd  geopend bij  de Geschillencommissie Reizen   19.4 Deze arbitrageprocedure  wordt  geregeld door een  geschillenreglement, en  kan  slechts  worden opgestart  na het indienen  van  een  klacht bij  de onderneming  zelf en  wel zodra  vaststaat dat het geschil niet minnelijk  kon  geregeld worden  of zodra  4  maanden  zijn  verstreken  na het (voorziene)  einde van  de reis  (of eventueel  vanaf de prestatie die aanleiding  gaf tot  het  geschil). Geschillen  m.b.t. lichamelijke  letsels  kunnen  enkel door  de rechtbanken  beslecht worden.   19.5 Het  paritair  samengesteld  arbitraal  college doet,  overeenkomstig  het geschillenreglement, op een  bindende en  definitieve wijze uitspraak  over  het reisgeschil. Hiertegen  is  geen  beroep mogelijk.   Secretariaat  van  de Geschillencommissie Reizen: telefoon:  02  277 62  15  of  02  277  61  80  (9u tot  12  u)  ;  fax:  02  277 91  00 City  Atrium,  Vooruitgangstraat  50, 1210 

Bijzondere voorwaarden:

1.De reizigers hebben kennisgenomen van de eigenlijke reis en de inhoud daarvan vóór het boeken en ondertekenen van het reiscontract. Hij/zij verklaart zich akkoord met de samenstelling van de reis, die beschreven word in de brochure en/of de website of tijdens infoavonden. Op vraag van de klant kan er steeds nadere uitleg gegeven worden na afspraak of tijdens het vragenuurtje op de infoavonden of bij inschrijving. 2.a) Na betaling van het voorschot wordt het routeboek bij aankoop van een pakketreis digitaal doorgegeven. 2. b) De pakketreis wordt uitgevoerd conform het routeboek (enkel bij een pakketreis) dat in boekvorm afgeleverd wordt na de volledige betaling van de totale reissom op een daartoe speciaal ingelegde infoavond of via afspraak. De datum en het adres van de infoavonden wordt u per mail bekendgemaakt. 3. De reiziger(s) verklaart door zijn inschrijving op de reis dat hij/zij zich in goede geestelijke en lichamelijke gezondheid bevindt om de reis zorgeloos te kunnen aanvatten. Bij het niet melden van nuttige inlichtingen hieromtrent, kan de reisorganisator geenszins aansprakelijk gesteld worden ingeval problemen die oorzakelijk hiermee verband zouden houden. 4. Indien de reiziger zijn reis annuleert bedragen de kosten voor de reiziger:  25% tussen 6 maanden en 3 maanden voor vertrek, 75% tussen 3 maanden en 2 maanden voor vertrek, 100% vanaf 2 maand voor vertrek. 5.a) De reservatie is pas definitief na het betalen van het voorschot. 5.b) Het voorschot bedraagt 75% van de totale reissom, het bedrag moet voldaan worden ten laatste op de datum dat vermeld is op de bestelbon.  5.c) Het resterende bedrag van de reissom wordt voldaan ten laatste op de datum dat vermeld staat op de bestelbon. 6. In de totaalprijs van de reis zijn tolwegen, benzinekosten, parkeergelden, veerboten, annulatie- of bijstandverzekering, drank bij maaltijden die vermeld zijn in het boekje (pakketreis), maaltijden tenzij vermeld in het routeboek of op de bestelbon, douchemunten, persoonlijke uitgaven NIET inbegrepen. 6.a) Deelnemers die excursies niet wensen mee te doen kunnen geen aanspraak maken op enige vorm van terugbetaling. 6.b) Deze regel geldt ook van reizigers die zich later vervoegen bij de groep of die de groep vroegtijdig verlaten. 7.a) Kinderen dienen over een identiteitskaart met foto te beschikken en eveneens te voldoen aan de te vervullen formaliteiten. 7.b)Voor reizen naar landen waarvoor een reispas verplicht is, moeten kinderen ook over een eigen internationale reispas beschikken. 7.c) Kinderen die niet door hun ouders vergezeld worden, dienen een door de gemeente gelegaliseerd attest voor te leggen, waarop de ouders hun toestemming verlenen om alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar ze hun vakantie doorbrengen en hun adres in België.
8. Tes-go is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen zoals nieuwe reglementeringen of verordeningen, ongevallen, mechanische defecten, epidemieën, oorlog, natuurrampen, enz, voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is, zodat ook extra vervoers- of verblijfkosten hiervan het gevolg voor rekening van de reiziger zijn.9.a) Excursies die niet kunnen uitgevoerd worden door slechte weersomstandigheden of om andere veiligheidsredenen worden afgelast en in de mate van het mogelijke worden alternatieven aangeboden of wordt de excursie verplaatst. 9.b) De reiziger kan in geen geval geld terugeisen, noch Tes-go in gebreke stellen. 9.c) Voor ieder reisprogramma geldt het voorbehoud van detailwijzigingen om een goed verloop van de reis te kunnen behartigen en onvoorziene omstandigheden te kunnen oplossen.
10.a) Huisdieren dienen aangemeld te worden bij boeking van de reis. 10.b) De reiziger is verantwoordelijk voor het huisdier tijdens de volledige reis en verklaart kennis te hebben van de plaatselijke gebruiken aangaande huisdieren van het land waar de reis voltrokken wordt. 10.c) De reiziger verklaart dat alle nodige inentingen van het huisdier in orde zijn en dat het huisdier een chip draagt en in het bezit is van een hondenpaspoort.10.d) De reiziger verklaart eveneens kennis genomen te hebben van de excursies of een gedeelte daarvan waar de hond niet toegelaten is. 10.e) Deze info wordt meegedeeld op de infoavond(en) of tijdens de afspraak(en) als de reis besproken wordt. 10.f) Het routeboek vermeldt de te verwachten weigeringen van het huisdier tijdens excursies. 10.g) Tes-go kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden wanneer het huisdier alsnog onverwacht geweigerd wordt bij excursies of een deel daarvan, ook als deze weigering niet opgenomen is in het routeboek. 10.h) De reiziger kan tevens geen financiële vergoeding terugvorderen door het geweigerde huisdier. 10.i) Tes-go aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid bij eventuele schade noch voor moeilijkheden die voortkomen uit het meenemen van huisdieren. 10.j) De reis kan voor medereizigers tijdens groepsreizen geen vertraging oplopen wegens omstandigheden die zich voordoen door het huisdier. 10.k) De reiziger is ten allen tijde gedurende de reis gehouden aan het opruimen van onzuiverheden die voortkomen van en door  het huisdier. 10.l) Het huisdier dient altijd aangelijnd te zijn. 11. Tes-go kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen tijdens de reis.